آدرس : اصفهان- خیابان پروین – جنب بازار گیاهان دارویی – مجتمع فرهنگی مطبوعاتی اصفهان- طبقه دوم واحد ۱۴ تلفن ۰۳۱۵۵۴۴۰۴۷

نام صاحب امتیاز: فریبا حضوربخش

نام مدیر مسئول: ناصر حضوربخش