به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، سرپرست فدراسیون چوگان کشور با مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان اصفهان دیدار کرد. دیدار و گفتگو ی سرپرست فدراسیون چوگان کشور با مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان اصفهان در راستای ترویج چوگان به عنوان یک فرهنگ و هویت ملی در اصفهان مهد چوگان جهان انجام شد.

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، سرپرست فدراسیون چوگان کشور با مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان اصفهان دیدار کرد.

دیدار و گفتگو ی سرپرست فدراسیون چوگان کشور با مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان اصفهان در راستای ترویج چوگان به عنوان یک فرهنگ و هویت ملی در اصفهان مهد چوگان جهان انجام شد.